Để bàn pha lê

 • Chặn giấy pha lê A6

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  Cao 6cm x 6cm x 2cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

 • Chặn giấy pha lê A5

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  Cao 6cm x 6cm x 2cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

 • Chặn giấy pha lê A4

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  Cao 8cm x 5cm x 2cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

 • Chặn giấy pha lê A33

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  Cao 8cm x 5cm x 2cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

 • Chặn giấy pha lê A32

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  Cao 6cm x 6cm x 2cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

 • Chặn giấy pha lê A31

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  Cao 5cm x 5cm x 8cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

 • Chặn giấy pha lê A29

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  Tròn 12cm x 2cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

 • Chặn giấy pha lê A27

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  Cao 6cm x 6cm x 2cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

 • Chặn giấy pha lê A26

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  Cao 6cm x 5cm x 2cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

 • Chặn giấy pha lê A25

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  Cao 6cm x 5cm x 2cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

 • Chặn giấy pha lê A22

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  Cao 6cm xcm x 2cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

 • Chặn giấy pha lê A21

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  Tròn 8cm x 1.5cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

 • Chặn giấy pha lê A17

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  4cm x 4cm x 4cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

 • Chặn giấy pha lê A15

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  7cm x 7cm x 2cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

 • Chặn giấy pha lê A14

  – Chất liệu:  Pha lê trong
  – Kích thước:  Tròn 7cm x 2cm
  – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
  – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn