Để bàn pha lê

  • Chặn giấy pha lê A6

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 6cm x 6cm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A5

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 6cm x 6cm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A4

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 8cm x 5cm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A33

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 8cm x 5cm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A32

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 6cm x 6cm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A31

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 5cm x 5cm x 8cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A29

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Tròn 12cm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A27

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 6cm x 6cm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A26

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 6cm x 5cm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A25

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 6cm x 5cm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A22

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Cao 6cm xcm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A21

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Tròn 8cm x 1.5cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A17

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  4cm x 4cm x 4cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A15

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  7cm x 7cm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn

  • Chặn giấy pha lê A14

   – Chất liệu:  Pha lê trong
   – Kích thước:  Tròn 7cm x 2cm
   – Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu riêng theo ý của từng khách hàng
   – Hotline: 0913.703571 – Email: chau@phalesaigon.vn